top of page

Test COVID-19: Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TESTOVÁNÍ SAMOPLÁTCŮ NA ONEMOCNĚNÍ COVID-19

(dále jen VOP)

Společnosti Elphogene, s.r.o., se sídlem Drnovská 1112/60, 161 00 Praha 6 - Ruzyně, IČ: 077 17 067, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 305963/MSPH (dále jen „Poskytovatel“), tel.: +420 226 203 570, e-mail: covid@elphogene.cz

I. Poskytování služeb testování na COVID-19

Poskytovatel je nestátní zdravotnické zařízení s oprávněním k poskytování zdravotních služeb vydaným Magistrátem hlavního města Prahy pod číslem MHMP 1910623/2019. Poskytovatel je akreditovanou laboratoří dle normy ČSN EN ISO 15189:2013 a je rovněž držitelem oprávnění k testování COVID-19 na základě povolení SZU/10372/2020 vydaného dne 16.9.2020 Státním zdravotním ústavem (SZÚ) České republiky.

Poskytovatel zajišťuje Klientům/Klientkám (dále v obou případech jen jako „Klient“) na jejich žádost služby laboratorního vyšetření na COVID-19, jež není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, a to formou PCR vyšetření (dále jen „vyšetření“).

 

II. Uzavření smlouvy

Smlouva o poskytování služeb vyšetření (dále jen „Smlouva“) je mezi Poskytovatelem a Klientem uzavírána na dálku prostřednictvím internetu. Klient odsouhlasením VOP při vyplnění objednávkového formuláře, mimo jiné, prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům, je zletilý a není si vědom překážek, které by mu bránily v uzavření Smlouvy.

Nabídka Poskytovatele je uvedena na internetových stránkách Poskytovatele, kdy Klient přijímá nabídku odesláním závazného objednávkového formuláře. Smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávkového formuláře Klientem. Klient již není oprávněn toto potvrzení odvolat. Klient bere na vědomí, že potvrzením objednávkového formuláře si u Poskytovatele rezervuje čas odběru a místo odběru a Poskytovatel s tímto časem počítá a rezervuje jej jen a pouze pro Klienta. Klient je povinen dostavit se do sjednaného odběrového místa na přesně stanovený čas odběru. Pokud se Klient v domluvený čas do odběrového místa nedostaví, pak jeho nárok na vyšetření zaniká, kdy však Klient je povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši rovnající se ceně objednaného vyšetření.

Objednávkový formulář je Klient povinen vyplnit pečlivě a uvést do něj všechny požadované údaje. Výsledky vyšetření zasílá Poskytovatel na email Klienta a jeho telefonní číslo formou SMS. Pokud tedy v objednávce Klient uvede chybnou emailovou adresu/telefonní číslo, tak Poskytovatel nebude schopen výsledek vyšetření doručit.

 

III. Druh vyšetření a jeho úhrada 

Poskytovatel provádí vyšetření přítomnosti koronaviru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR.

Klient bere na vědomí, že pokud vyšetření není indikováno (předepsáno) všeobecným praktickým lékařem, praktickým lékařem pro děti a dorost, ošetřujícím lékařem poskytovatele lůžkové péče, epidemiologem KHS, ambulantním specialistou – pneumologem, ani není hrazeno na základě zvláštní smlouvy mezi zaměstnavatelem klienta a Poskytovatelem, pak toto vyšetření není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a Klient si cenu vyšetření hradí sám. Stanovená cena se může lišit podle toho, zda zahrnuje samotné provedení odběru biologického materiálu a laboratorní vyšetření se standardním dodáním výsledků do 48 hod., případně zda navíc obsahuje další služby - např. dodání výsledku ve zkrácené (expresní) lhůtě, dvojjazyčné (čeština a angličtina) vyhotovení výsledkového protokolu, dodání separátního lékařského potvrzení (v případě negativního výsledku) pro potřeby vycestování apod. 

Cenu vyšetření uhradí Klient buď v hotovosti bezprostředně před odběrem, převodem na účet Poskytovatele, nebo aplikací kreditového kupónu vydaného Poskytovatelem.

 

IV. Podmínky poskytnutí služeb

Služby vyšetření jsou Poskytovatelem poskytovány v souladu se zákonem 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění. Klient souhlasí s poskytnutím služby vyšetření potvrzením objednávkového formuláře.

Poskytovatel upozorňuje, že osoby s akutními respiračními příznaky nevyšetřuje. Máte-li takové příznaky, řiďte se doporučeními SZÚ a MZ ČR, tj. telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře, nebo místní krajskou hygienickou stanici, od nichž získáte informaci, kde vám odběr a vyšetření zajistí.

Klient se zavazuje dodržovat pokyny personálu Poskytovatele při vstupu na odběrové místo. Dále se klient zavazuje dodržovat následující podmínky:

  • minimálně 1 hodinu před odběrem se nesmí používat kapky nebo spreje do nosu;

  • při návštěvě odběrového místa používat ochranné roušky;

  • dostavit se přesně na objednaný čas na zvolené odběrové místo, nejdříve však 5 min před termínem.

Klient bere na vědomí, že odběr vzorku se provádí stěrem z horních cest dýchacích (z nosohltanu a krku).

Klient je rovněž povinen dle § 53 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, před zahájením vyšetření oznámit Poskytovateli případné nakažení virem HIV nebo hepatitidou B či C či jinými infekčními onemocněními.

Služby vyšetření je Poskytovatel oprávněn odmítnout, a to zejména v případech kdy Klient nedodržuje pokyny personálu Poskytovatele.

Poskytovatel upozorňuje, že negativní výsledek vyšetření u osoby bez klinických příznaků vypovídá pouze o situaci v okamžiku odběru a nemůže sloužit např. jako doklad o „neinfekčnosti".

V případě pozitivního výsledku je Klient povinen okamžitě kontaktovat svého praktického lékaře nebo místní krajskou hygienickou stanici, od nichž získá informaci, jak dále postupovat.

 

V. Informace o výsledcích vyšetření

Výsledek vyšetření bude Klientovi zaslán do 24 hodin od odběru vzorku. Výsledek vyšetření bude Klientovi zaslán formou SMS na mobilní telefon, souběžně bude na emailovou adresu zaslán odkaz na stažení dvojjazyčného (čeština/angličtina) Protokolu o výsledku testu, který v případě negativního výsledku slouží též jako certifikát pro cesty do zahraničí.

 

VI. Společná ustanovení

Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemá právo od Smlouvy odstoupit dle § 1837 občanského zákoníku, a to zejména z toho důvodu, že Poskytovatel zahájil činnost související s plněním Smlouvy ihned po uzavření Smlouvy (rezervace času, rezervace místa, příprava odběrového materiál, evidence údajů k vyšetření apod.), k čemuž v okamžiku uzavření Smlouvy dává Klient Poskytovateli výslovný pokyn.

Klient bere na vědomí, že v souvislosti s vyšetřením dochází ke zpracování jeho osobních údajů ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). Za tímto účelem jsou Klientovi poskytnuty následující informace:

Správce

Elphogene, s.r.o., se sídlem Drnovská 1112/60, 161 00 Praha 6 - Ruzyně,

IČ: 077 17 067, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 305963/MSPH.

Účel zpracování

Poskytnutí vyšetření

Právní důvod

čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, a zároveň čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

Popis kategorií subjektů

Klient

Popis kategorií osobních údajů

Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, e-mailová adresa, tel. číslo, výsledek vyšetření.

Příjemci osobních údajů

Příjemcem osobních údaje je Poskytovatel a orgány státní správy, o nichž to zvláštní právní předpis stanoví (např. Krajská hygienická stanice v případě pozitivního výsledku apod.).

Lhůta pro výmaz

Osobní údaje jsou uchovány pouze po dobu předepsanou zákonem.

Více ke zpracování osobních údajů viz. 

Práva Klienta týkající se ochrany osobních údajů:

  • subjekt údajů má podle čl. 15 GDPR právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, podle čl. 16 GDPR právo požadovat po správci opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, podle čl. 17 GDPR právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů subjektu údajů v případech vyjmenovaných v čl. 18 GDPR. Subjekt údajů má právo požadovat, aby ho správce informoval o příjemcích osobních údajů podle čl. 19 GDPR.

  • Podle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, jde-li o zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR.

  • nelze se domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel zdravotních služeb povinen shromažďovat na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem).

  • subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Poštovní adresa: ÚOOÚ, Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n.

  • Správce nepředává ani nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

VII. Závěrečná ustanovení

Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranné změny těchto VOP. Změnu VOP Poskytovatel vždy oznámí, a to vyvěšením nových VOP na svých webových stránkách bez zbytečného odkladu po vydání změny VOP.

Práva a povinnosti Klienta a Poskytovatele se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se za místně příslušný soud k projednávání sporů ze Smlouvy prohlašuje obecný soud Poskytovatele.

Rozhodným jazykem mezi Klientem a Poskytovatelem je český jazyk.

V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění jsme povinni Vás informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Tyto informace jsou uvedeny v čl. VI. těchto VOP.

V Praze, dne 10.12.2020

Elphogene, s.r.o.

bottom of page