top of page

Tiskové zprávy

ELPHOGENE přechází pod plnou kontrolu jednoho ze zakladatelů

Praha, 6. února, 2023: Český biotechnologický start-up Elphogene ohlásil změnu ve struktuře společníků. Novým a jediným majitelem je nyní Marek Minárik, jeden z původních dvou zakla-datelů společnosti.

Elphogene, který založil svůj původní byznys plán na sledování účinnosti onkologické léčby pacientů s nádory tlustého střeva a konečníku na základě vlastní technologie tekuté biopsie, zaznamenal v posledních dvou letech nebývalý ekonomický růst v důsledku poskytování PCR testů na COVID-19. Šéf společnosti Marek Minárik k tomu uvádí: “S propuknutím covidové pandemie jsme k našemu jistému překvapení zaznamenali výrazné snížení zájmu o naši onkologickou diagnostiku ze strany doporučujících klinických pracovišť. PCR testování na přítomnost viru SARS-CoV-2, které jsme původně zavedli pouze pro vnitřní potřebu našich onkologických pacientů, jsme tak velmi časně převedli do akreditovaného režimu a na základě povolení od Státního zdravotního ústavu se stali součástí národní sítě testujících laboratoří".

 

V laboratořích Elphogene, které těžily i ze své lokality nedaleko mezinárodního letiště Václava Havla v Praze - Ruzyni, bylo za celou dobu pandemie provedeno téměř 330 tisíc PCR testů, což představuje zhruba 1% ze všech provedených v té době v celé ČR. Společnost byla první s plně akreditovanou metodou PCR testu COVID-19, jako jedna z prvních také zavedla a validovala tzv. poolingovou metodu pro preventivní screeningové testování, které poskytovala řadě základních a středních škol v Praze a Středočeském kraji.

“Po útlumu COVID testů na jaře loňského roku jsme se rozhodli plně se věnovat výzkumu a vývoji nové generace naší technologie pro citlivou detekci nádorově specifických markerů v periferní krvi onkologických pacientů” říká Minárik a dodává: ”Na konci roku se nám podařilo validovat zcela no-vou metodu, pro kterou v současné chvíli dokončujeme podání Evropské patentové přihlášky. Současně jsme již oslovili několik předních hráčů v oblasti přístrojové diagnostiky s nabídkou techno-logického transferu”

Minárik, jeden ze dvou zakladatelů, který dosud vlastnil 78% společnosti, odkoupil zbylý podíl od bio-inovačního centra i&i Prague, které bylo původním angel investorem při založení společnosti na počátku roku 2020. Převzetí podílu, ke kterému došlo na sklonku loňského roku, tak představuje již druhý úspěšný výstup této investorské společnosti založené při Ústavu organické chemie a biochem-ie Akademie věd České republiky v Praze.

i&i Prague: Naše mise končí, přejeme mnoho úspěchů

V portfoliu bio-inovačního centra i&i Prague patří start-up Elphogene mezi vůbec ty nejstarší. „Naše investice stály u zrodu firmy, pomohly přechodu její technologie z laboratoře až k onkologickým pa-cientům a v neposlední řadě jí umožnily pružně reagovat na nástup pandemie COVID-19. Díky tomu se Elphogene stal v rámci diagnostiky této nemoci jednou z předních laboratoří v ČR,“ říká Jiří Moos, výkonný ředitel i&i Prague a do loňského roku také jeden z jednatelů Elphogene.

 

Úkolem i&i Prague je vyhledávat nadějné technologie a pomoci jim s uvedením na trh. A to se v tomto případě podařilo, firma Elphogene je dnes fungující nestátní zdravotnické zařízení, které má všechny potřebné akreditace a povolení opravňující ji k provozování své činnosti. „V tento okamžik naše mise končí a my se budeme věnovat podpoře dalších unikátních nápadů z našeho portfolia. Do-centu Marku Minárikovi bychom chtěli poděkovat za skvělou spolupráci a firmě Elphogene přejeme mnoho úspěchů při komercializaci jejich technologie,“ dodává k tomu Jiří Moos.

 

Finanční detaily transakce nebyly zveřejněny.

Článek popisující klinickou implementaci technologie tekuté biopsie Elphogene oncoMonitor® byl publikován ve vědeckém časopise Pathology and Oncology Research (Frontiers Media publishing)

Praha, 23 června, 2022: Původní článek popisující klinickou implementaci technologie tekuté biopsie Elphogene oncoMonitor® byl opublikován ve vědeckém časopise Pathology and Oncology Research (Frontiers Media publishing).

Článek je společným výsledkem 5-letého projektu mezi výzkumníky společností Elphogene, Genomac výzkumný ústav a lékařů z Fakultní Nemocnice v Plzni. Průběh léčby souboru 81 pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic byl sledován v období až 2 let pomocí Elphogene oncoMonitor® technologie tekuté biopsie. Autoři zjistili těsnou korelaci pozorovaných dynamiky hladin volné nádorové DNA (ctDNA, circulating tumor DNA) s klinickým obrazem onemocnění a doporučili rutinní využití tohoto testu pro častou detekci rezistence na terapii a nástup progrese onemocnění. 

Vodopádový graf ukazující léčebný efekt ve vztahu k relativní změně ctDNA detekované v obodbí mezi počátkem a koncem druhého cyklu podávané chemotherapie. PD—progrese nemoci (červená), SD—stabilizace nemoci (žlutá), PR—částečná + CR—kompletní odpověď na léčbu (zelená).

Klinické použití oncoMonitor technologie bude prezentováno na Virtuální výroční konferenci Asociace pro molekulární patologii (AMP), která proběhne ve dnech 16. až 20. listopadu 2020

Praha, 23. září 2020 – Výzkumníci společnosti Elphogene, s.r.o. se zúčastní Virtuální výroční konference, kterou pořádá AMP. Abstrakt číslo 877806 s názvem „Klinická aplikace oncoMonitor – jednoduchá metoda založená na tekuté biopsii, která slouží k monitorování a posouzení účinnosti léčby u kolorektálního karcinomu a karcinomu plic“ byl vybrán k prezentaci formou posteru.

Vybraný abstrakt bude též publikován jako online příloha v listopadovém vydání časopisu The Journal of Molecular Diagnostics. Poster číslo ST01 bude prezentován dne 19. listopadu 2020 v sekci „Solid tumors“.

AMP byla založena před 25 lety jako malá skupina zaměřená na molekulární diagnostiku. Od té doby se rozrostla na rozmanitou globální komunitu profesionálů v této oblasti, čítající přes 2500 členů z více než 50 zemí. AMP je uznávána pro svou bezkonkurenční odbornost ve všech aspektech molekulární diagnostiky.

Hlavním cílem této konference bude shrnutí toho, jak špičkové technologie a vývoj v oblasti molekulárního testování a diagnostiky mají i nadále zásadní dopad na péči o pacienty a způsoby, jakými se AMP udržuje v popředí precizní medicíny. Během této konference bude nabídnut komplexní program, včetně vzdělávacích setkání, virtuálních výstavních místností a příležitostí pro navazování kontaktů.

Snímek obrazovky 2020-09-22 v 11.42.11.

Společnost Elphogene, s.r.o. obdržela finanční podporu od Technologické agentury České republiky (dále jen “TA ČR”) na projekt „Systém a technologie pro předúpravu vzorku pro vyšetřování nádorů tekutou biopsií“.

Praha, 10. září 2020 – Společnost Elphogene, s.r.o. ve spolupráci s Thomayerovou nemocnicí a Ústavem analytické chemie AV ČR, v.v.i. obdržela čtyřletou finanční podporu od TA ČR v rámci druhé veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, vyhlášené dne 19. února 2020. 

Cílem předloženého projektu je vývoj nových metod a technologických postupů diagnostiky nádorových onemocnění na bázi tzv. tekuté biopsie neboli neinvazivní testování přítomnosti nádoru v těle pacienta.

 

„Udělení finanční podpory pro náš projekt nám umožní pokračovat v adaptaci a dalším rozvoji naší technologie a testu oncoMonitor™, který v současnosti poskytujeme onkologickým pacientům za účelem monitorování léčby a časného záchytu návratu onemocnění.“ říká doc. RNDr. Marek Minárik, Ph.D., hlavní řešitel projektu, spoluzakladatel a ředitel společnosti Elphogene, s.r.o.

Nově vyvinutá metodika bude univerzálně aplikovatelná v procesu předúpravy vzorku a kompatibilní se současnými existujícími postupy pro tekutou biopsii. Konečným výsledkem bude zvýšení analytické citlivosti daného vyšetření, které povede k rozšíření klinické užitnosti. Projekt, který představuje unikátní zapojení tří odlišných typů subjektů – komerčního start-upu, výzkumné akademické instituce a špičkového zdravotnického zařízení, tak má i společenský rozměr.

Vývoj nové verze testu, prováděný v rámci podpořeného projektu, směřuje k možnosti využití tekuté biopsie v časnějších stádiích nádorového onemocnění, či přímo diagnostiky u bezpříznakových osob. To ve svém důsledku může přispět nejen ke snížení mortality a zlepšení péče o zdraví pacientů, ale také ke zmírnění ekonomického dopadu v důsledku snížení celkových nákladů na zdravotní péči v souvislosti s tímto vysoce závažným onemocněním.“ říká další řešitel projektu doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice.

Projekt bude též historicky prvním, kdy se Thomayerova nemocnice účastní výzkumu a vývoje vedoucího ke komercionalizaci služby nebo výrobku s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu. Bez přímého zapojení tohoto Komplexního Onkologického Centra (KOC) by nebylo možné provést klinické validace, které jsou pro plánované výstupy klíčové.

Čeští vědci představují unikátní technologii pro záchyt návratu rakoviny tlustého střeva a konečníku, která může umožnit prodloužení pacientova života.

 

Praha, 13. června 2019 - Český tým vědců ze společnosti Elphogene představuje unikátní diagnostickou metodu nazvanou oncoMonitor, která nabídne pacientům s prodělanou rakovinou vylepšení pravidelného kontrolního screeningu zaměřujícího se na potvrzení úspěšnosti léčby, anebo včasné odhalení návratu onemocnění.

 

Pražský biotechnologický start-up Elphogene obdržel počáteční investici od i&i Prague pro implementaci své technologie tekuté biopsie oncoMonitor do neinvazivního post-operačního sledování opakovaného výskytu nádorového onemocnění u pacientů v pokročilých fázích kolorektálního karcinomu. Metoda přináší klíčový benefit personalizovaného testování pro odhalení případných nových metastáz a možnost časné volby další léčby.

 

„Dokončili jsme pilotní studie demonstrující analytickou citlivost oncoMonitor testu a data byla prezentovány v dubnu na výroční konferenci Americké asociace pro výzkum rakoviny (AACR) v Atlantě v USA. Jsme velmi spokojeni s výsledky tohoto testu, který lze univerzálně aplikovat na různé formy solidních nádorů, a v současnosti rozbíháme klinickou validaci ve spolupráci s předními domácími onkologickými centry.“ říká doktor Marek Minárik, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Elphogene.

 

Společnost Elphogene byla založena počátkem letošního roku jako spin-off, předního českého soukromého výzkumného centra Genomac, které je uznávané pro svou historii vědeckých projektů a technologického vývoje v oblasti klinické nádorové genomiky. Technologie tekuté biopsie oncoMonitor, která je nyní výhradně ve vlastnictví Elphogene, bude dále vyvíjena a ověřena pro plně rutinní klinické použití v sídle a laboratořích společnosti nedaleko pražského letiště Václava Havla v Ruzyni.

 

Počáteční investici poskytla společnost i&i Prague, která je předním středoevropským biotechnologickým inkubátorem a investičním centrem poskytujícím finanční podporu slibným projektům v oblasti věd o živé přírodě, biotechnologií a moderní medicíny. „Tekutá biopsie je nově vznikající oblast s fascinujícím růstovým potenciálem, která velmi pravděpodobně zásadně změní moderní medicínu od diagnostiky k terapii. Technologii oncoMonitor už delší dobu sledujeme a je skvělé, že můžeme spolupracovat s týmem společnosti Elphogene v její klinické implementaci,“ říká Jaromír Zahrádka, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti i&i Prague.

 

Česká republika se dlouhodobě umisťuje na předních příčkách v počtu pacientů s kolorektálním karcinomem. Díky rozsáhlým kampaním zaměřujících se na důležitost časné detekce (screeningu) kolorektálního karcinomu, klesá počet pacientů, kteří boj s touto zákeřnou chorobou prohrají. Naopak však neinvazivních metod, napomáhajících post-operativnímu znovuobjevení nádorové aktivity a umožňujících tak prodloužení života pacientů v pokročilé fázi onemocnění, je stále nedostatek.

 

Podle dostupných údajů z Národního onkologického registru bylo v roce 2016 nově diagnostikováno celkem 7800 pacientů s kolorektálním karcinomem, z toho u 1508 se prokazatelně jednalo o pokročilém stadium s přítomností metastáz. Ve stejném roce onemocnění podlehli necelé 4 tisíce pacientů. Pokud jde o porovnání výskytu kolorektálního karcinomu v Evropě, Česká republika patří podle dat Globocan z roku 2018 v počtu diagnostikovaných případů na 15. příčce, v počtu úmrtí se řadí na 18. místo. V celosvětovém srovnání pak v počtu nově diagnostikovaných na 23. místě, úmrtnosti na 22. Rakovina tlustého střeva a konečníku se většinou objevuje u pacientů ve vyšším věku, častější výskyt kolorektálního karcinomu je v ČR u mužů.

bottom of page