top of page

oncoMonitor je nový diagnostický test, který byl vyvinut v České republice na základě deset let trvajícího výzkumu a klinických studií. Je založený na tzv. tekuté biopsii neboli vyšetření ctDNA v periferní krvi pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním.

Účelem testu oncoMonitor je dlouhodobé sledování pokročilého nádorového onemocnění pacientů pro časný záchyt případných nově vzniklých nádorových ložisek. Tato technologie je schopna zachytit ctDNA až u 88 % pacientů v pokročilém stádiu rakoviny tlustého střeva a konečníku s přítomnými metastázami v játrech.

Je známo, že u lidí, kteří prodělali rakovinu, existuje riziko návratu tohoto onemocnění. Sledování a včasné odhalení návratu onkologického onemocnění je velice důležité pro úspěšnost následné léčby.

Současné postupy sledování pacientů po prodělané léčbě rakoviny jsou většinou založeny na využití zobrazovacích metod, jako je ultrazvuk, magnetická rezonance, a především rentgenové vyšetření (počítačová tomografie – CT). I přesto, že tyto postupy jsou většinou spolehlivé a představují současný standard lékařské péče ve vyspělých zemích, jejich použití má jistá omezení.

V důsledku možných negativních účinků na zdraví (například radioaktivní dávky) a nezanedbatelných nákladů pro zdravotní pojišťovny, je nelze provádět v krátkých časových intervalech. V případě sledování většiny nádorů tak pacienti mohou být vyšetřováni maximálně jednou za 3–12 měsíců. Ve skutečnosti jsou odstupy mezi prohlídkami často i delší.

 

Z těchto důvodů je výhodné použít doplňkové diagnostické metody, které zvýší šanci na co nejčasnější nalezení případných nových nádorových ložisek. Jedním z takových nástrojů je právě tekutá biopsie neboli vyšetření ctDNA v periferní krvi pacientů. Pravidelné vyšetřování přítomnosti ctDNA v krvi onkologických pacientů po odstranění nádorových ložisek může napomoci při časném odhalení návratu onemocnění, případně vzniku metastáz. Záchyt takového nádoru v časném stádiu, kdy je jeho velikost menší, je důležitý pro úspěšnost jeho kompletního chirurgického odstranění.

Podobně jako u ostatních metod sledování, detekce ctDNA v těchto případech nevykazuje zcela 100% spolehlivost, ale slouží jako jeden z velmi cenných nástrojů pooperačního sledování.

bottom of page